Newsroom

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Reultatet-perfundimtare-me-piket-totale-per-SHPS.pdf DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/Per-publikim-2.pdf DRAP LEZHË http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/DRAP-Lezhe-Renditja-perfundimtare-per-kandidatet-e-kualifikuar-sherbimi-psiko-social..pdf

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

Rezultatet paraprake të fazës së dytë të konkurrimit të kandidatëve për punësimin në Shërbimin Psiko-Social, sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP Fier http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/…/shpallja-e…/ DRAP Durrës http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/…/njoftim-i…/ DRAP Korçë http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/…/drap-korce…/ DRAP Lezhë http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/…/rezultatet…/ Suksese!

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/…/LISTA… DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/…/DRAP-Korce… DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/…/SHIKO-LISTEN… DRAP LEZHË http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/…/Kanditatet… Afati i ankimimit është deri në datën 18 Nëntor 2020. Në datën 20 Nëntor ora 10:00 në 4 DRAP-et sipas njoftimit që do të merrni do …

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL Read More »

NJOFTIM PËR TESTIMIN ME SHKRIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE!

NJOFTIM PËR TESTIMIN ME SHKRIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE! Në mbështetje të ligjit nr.69/2012, datë 21.03.2012 “për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar , të udhëzimit nr.8, datë 26.03.2020, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë  “Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve “, në vijim të shkresës nr.843 prot, datë …

NJOFTIM PËR TESTIMIN ME SHKRIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE! Read More »

MATERIAL QË DO TË ORIENTOJË MËSUESIT NDIHMËS DHE PUNONJËSIT E SHPS MBI PUNËN PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR.

Mbӫshtetur nӫ VKM-në Nr.243, datӫ 24.03.2020, “Për  shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” dhe udhӫzimin Nr.111, datӫ 26.03.2020 pӫr “Funksionimin e shӫrbimit Psiko- Social nӫ kushtet e shpalljes sӫ gjendjes sӫ fatkeqӫsisӫ natyrore” nӫ bashkëpunim me drejtuesit e Njӫsive tӫ Shӫrbimit Psiko-Social, u konsiderua e arsyeshme ofrimi i ndihmës on line  pӫr fӫmijӫt me aftӫsi tӫ kufizuar. Drejtuesit e njӫsive tӫ …

MATERIAL QË DO TË ORIENTOJË MËSUESIT NDIHMËS DHE PUNONJËSIT E SHPS MBI PUNËN PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR. Read More »