KRYERJA E INSPEKTIMEVE ONLINE

Në kuadër të bashkëpunimit institucional nëpërmjet INSPEKTORATIT QENDROR dhe DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (DPAP), institucionet e varësisë (DRAP), në datën 5 nëntor 2019, u zhvillua trajnimi për zbatim të ligjit nr.10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” si dhe “Rregulloren për përcaktimin e procedurës së inspektimeve si një proces i rregullt administrativ, zbatohet nga inspektorët e inspektorateve shtetërore në Republikën e Shqipërisë”.​