Legjislacioni

UDHËZUES PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.120, DATË 21.05.2020 PËR HARTIMIN E PROGRAMIT TË LËNDËS “GJUHË ANGLEZE” PËR KLASAT PËRGATITORE DHE PILOTIMIN E KËTIJ PROGRAMI NË VITIN SHKOLLOR 2020-2021

UDHËZIM NR.19, DATË 02.07.2020 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURES SHTETËRORE 2020 DHE MATURES SHTETËRORE PROFESIONALE 2020

UDHËZIM NR.20, DATË 08.07.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.13, DATË 22.05.2019, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TE EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRE PUNE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT ”MËSUES PËR SHQIPËRINË”

URDHËR Nr.72, datë 25.02.2020, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

UDHËZIM Nr. 3, datë 25.02.2020 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË VITI SHKOLLOR 2019-2020, SESIONI I PARË

Urdhër Nr. 34, datë 30.01.2020 për mospërdorimin mjedise IAP

URDHËR-Nr.-31-date-28.01.2020-Rregullore-per-IAP

Urdhër Nr. 109, datë 26.2.2019 për mospërdorim mjedise IAP

Kualifikimi i mësuesve për vitin shkollor 2019-2020

URDHËR NR.570, DATË 04.12.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.535, DATË 06.11.2019 “PËR SHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PRAKTIKANTËVE, PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020, PËR INSTITUCIONET ARSIMORE VENDORE, PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”

Urdhër Nr.569,datë 04.12.2019 për rifllimin e procesit mësimor

URDHËR NR.568, DATË 03.12.2019 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT NË SHKOLLA NË RAST TËRMETI

UDHËZIM Nr.26, datë 25.11.2019 PËR MËSUESIN NDIHMËS PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

URDHËR NR.537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUPLIKËN E SHQIPËRISË

Urdhër Nr. 454, datë 13.09.2019 Rregullore e pranimit në DPAP,ZVAP,DRAP

LIGJI Nr. 69/2012 PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË i azhornuar DHE AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË TIJ

LIGJI Nr. 69/2012 PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË i azhornuar DHE AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË TIJ

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar

Struktura ZVAV

Struktura ZVAV

Urdhër Nr.252 datë 30.04.2019Urdhri Nr. 454, datë 13.09.2019 Rregullore e pranimit në DPAP/ZVAP/DRAP

Urdhër Nr.252 datë 30.04.2019

Urdhri nr.68 datë 05.04.2019

Urdhri nr.68 datë 05.04.2019

VKM Nr.99 datë 27.02.2019 Për Krijimin dhe Funksionimin e DPAP

VKM Nr.99 datë 27.02.2019 Për Krijimin dhe Funksionimin e DPAP

Udhëzimi nr.12 dt 27.2.2018 Për Portalin 2018

Udhëzimi nr.12 dt 27.2.2018 Për Portalin 2018

Udhëzimi nr.12 datë 20.05.2019

Udhëzimi nr.12 datë 20.05.2019

Udhëzimi nr.13 datë 22.05.2019

Udhëzimi nr.13 datë 22.05.2019

Urdhër i Përbashkët datë 11.04.2019 Për Strukturën 2019-2020

Urdhër i Përbashkët datë 11.04.2019 Për Strukturën 2019-2020

Udhëzim nr. 30, datë 12.9.2018 Për normat e punës mësimore dhe numrin e nxënësve në klasa

Udhëzim nr. 30, datë 12.9.2018 Për normat e punës mësimore dhe numrin e nxënësve në klasa

Udhëzim nr. 4, datë 13.12.2016

Udhëzim nr.4, datë 13.12.2016

Vkm 175 datë 8 mars 2017 për pagat në arsim

Vkm 175 datë 8 mars 2017 për pagat në arsim

VKM 187 datë 8 mars 2017 për administratën

VKM 187 datë 8 mars 2017 për administratën 

VKM 191 datë 5 Prill PAGAT E MËSUESVE FZ-2019-50

VKM 191 datë 5 Prill PAGAT E MËSUESVE FZ-2019-50

VKM nr. 60, datë 13 shkurt 2019 Për ndryshim të VKM 175

VKM nr. 60 datë 13 shkurt 2019 Për ndryshim të VKM 175

VKM nr.351 datë 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM nr.351 datë 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE datë 20 MARS 2019 fletore 41 2019

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE datë 20 MARS 2019 fletor 41 2019

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kontrata kolektive e Punës e arsimit parauniversitar 2018

Kontrata kolektive e Punës e arsimit parauniversitar 2018

Ligj Nr. 9367, datë 7.4.2005 Për parandalimin e konfliktit të interesave

Ligj Nr. 9367, datë 7.4.2005 Për parandalimin e konfliktit të interesave

Ligji Nr. 9131, datë 08.09.2003 Për rregullat e etikës në administratën publike

Ligji Nr. 9131, datë 08.09.2003 Për rregullat e etikës në administratën publike

Ligji Nr. 10221, datë 04.02.2010 Për mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji Nr. 10221, datë 04.02.2010 Për mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji Nr.8503, datë 30.6.1999 Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare

Ligji Nr.8503, datë 30.6.1999 Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale Nr. 9887,datë 10.03.2008 i ndryshuar

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale Nr. 9887,datë 10.03.2008 i ndryshuar

Udhëzimi nr.2, datë.06.02.2019 Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të Arsimit Fillor 2019

Udhëzimi nr.2 dt. 06.02.2019 Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të Arsimit Fillor 2019

Rregullore për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2019

Rregullore për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2019

Udhëzim nr. 3 datë 14.2.2018 për MSH provimet kombëtare të Maturës 2019

Udhëzim nr. 3 datë 14.2.2018 për MSH provimet kombëtare të Maturës 2019

Udhëzim nr. 35 datë 22.11.2018 Për një shtesë në Udhëzimin Nr.3, datë 14.02.2018 Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të MSH 2019

Udhëzim nr. 35 datë 22.11.2018 Për një shtesë në Udhëzimin Nr.3, datë 14.02.2018 Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të MSH 2019

Udhëzim nr. 38 datë 26.12.2018 për datat e organizimit provimet MSH 2019

Udhëzim nr. 38 datë 26.12.2018 për datat e organizimit provimet MSH 2019

Udhëzimi nr.8. datë 26.04.2019, për datat dhe organizimin e provimeve te MSH 2019, Sesioni i dytë

Udhëzimi nr.8.datë 26.04.2019, për datat dhe organizimin e provimeve të MSH 2019, Sesioni i dytë

Udhëzimi nr. 10 datë 15.05.2019 Pranimet në IAL

Udhëzimi nr. 10 datë 15.05.2019 Pranimet në IAL

Udhëzim nr.6 datë 02.04.19 për një ndryshim në datën e PKAB

Udhëzim nr.6 datë 02.04.19 për një ndryshim në datën e PKAB

Udhëzimi nr.7 datë 26.04.2019 për zhvillimin e provimeve kombëtare PKAB 2019, Sesioni i dytë

Udhëzimi nr.7 datë 26.04.2019 për zhvillimin e provimeve kombëtare PKAB 2019, Sesioni i dytë

Udhëzimi nr.1 datë 09.1.2019 për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë 2019

Udhëzimi nr.1 datë 09.1.2019 për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë 2019

Urdhri &Rregullorja PKAB 2018-2019

Urdhri &Rregullorja PKAB 2018-2019

Kodi i etikës së DPAP 2019

Kodi i etikës së DPAP 2019

Regullore e Brendshme e DPAP 2019

Regullore e Brendshme e DPAP 2019

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 18, DATË 20.08.2019 – PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2
UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 18, DATË 20.08.2019 – PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2