Legjislacioni

Urdhër Nr. 454, datë 13.09.2019 Rregullore e pranimit në DPAP,ZVAP,DRAP

LIGJI Nr. 69/2012 PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 i azhornuar DHE AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË TIJ

LIGJI Nr. 69/2012 PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË i azhornuar DHE AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË TIJ

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar

Struktura ZVAV

Struktura ZVAV

Urdhër Nr.252 datë 30.04.2019Urdhri Nr. 454, date 13.09.2019 Rregullore e pranimit ne DPAP/ZVAP/DRAP

Urdhër Nr.252 datë 30.04.2019

Urdhri nr.68 datë 05.04.2019

Urdhri nr.68 datë 05.04.2019

VKM Nr.99 datë 27.02.2019 Për Krijimin dhe Funksionimin e DPAP

VKM Nr.99 datë 27.02.2019 Për Krijimin dhe Funksionimin e DPAP

Udhëzimi nr.12 dt 27.2.2018 Per Portalin 2018

Udhëzimi nr.12 dt 27.2.2018 Per Portalin 2018

Udhëzimi nr.12 datë 20.05.2019

Udhëzimi nr.12 datë 20.05.2019

Udhëzimi nr.13 datë 22.05.2019

Udhëzimi nr.13 datë 22.05.2019

Urdhër i Përbashkët datë 11.04.2019 Për Strukturën 2019-2020

Urdhër i Përbashkët datë 11.04.2019 Për Strukturën 2019-2020

Udhezim nr 30, dt 12.9.2018 Per normat e peunes mesimore dhe numrin e nxenesve ne klasa

Udhezim nr 30, dt 12.9.2018 Per normat e peunes mesimore dhe numrin e nxenesve ne klasa

Udhezim_nr_ 4_dt_13.12.2016

Udhezim_nr_ 4_dt_13.12.2016

Vkm 175 date 8 mars 2017 per pagat ne arsim

Vkm 175 date 8 mars 2017 per pagat ne arsim

VKM 187 date 8 mars 2017 per administraten

VKM 187 date 8 mars 2017 per administraten 

VKM 191 dt 5 Prill PAGAT E MESUESVE FZ-2019-50

VKM 191 dt 5 Prill PAGAT E MESUESVE FZ-2019-50

VKM nr 60 date 13 shkurt 2019 Per ndryshim te VKM 175

VKM nr 60 date 13 shkurt 2019 Per ndryshim te VKM 175

VKM nr.351 dt 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM nr.351 dt 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE dt 20 MARS 2019 fletore 41 2019

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE dt 20 MARS 2019 fletor 41 2019

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kontrata kolektive e Punes e arsimit parauniversitar 2018

Kontrata kolektive e Punes e arsimit parauniversitar 2018

Ligj Nr. 9367, date 7.4.2005 Per parandalimin e konfliktit te interesave

Ligj Nr. 9367, date 7.4.2005 Per parandalimin e konfliktit te interesave

Ligji Nr. 9131, date 08.09.2003 Per rregullat e etikes ne administarten publike

Ligji Nr. 9131, date 08.09.2003 Per rregullat e etikes ne administarten publike

Ligji Nr. 10221, date 04.02.2010 Per mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji Nr. 10221, date 04.02.2010 Per mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji Nr.8503, date 30.6.1999 Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare

Ligji Nr.8503, date 30.6.1999 Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare

Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale Nr. 9887,date 10.03.2008 i ndryshuar

Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale Nr. 9887,date 10.03.2008 i ndryshuar

Udhezimi nr.2 dt.06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019

Udhezimi nr.2 dt. 06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019

Rregullore per zhvillimin e Matures Shteterore 2019

Rregullore per zhvillimin e Matures Shteterore 2019

Udhezim nr 3 dt 14.2.2018 per MSH provimet kombetare te Matures 2019

Udhezim nr 3 dt 14.2.2018 per MSH provimet kombetare te Matures 2019

Udhezim nr 35 dt 22.11.2018 Per nje shtese ne Udhezimin Nr.3, date 14.02.2018 Per organizimin dhe zhvillimin e provimeve te MSH 2019

Udhezim nr 35 dt 22.11.2018 Per nje shtese ne Udhezimin Nr.3, date 14.02.2018 Per organizimin dhe zhvillimin e provimeve te MSH 2019

Udhezim nr 38 dt 26.12.2018 per data e organizimi provimet MSH 2019

Udhezim nr 38 dt 26.12.2018 per data e organizimi provimet MSH 2019

Udhezimi Nr.8.dt.26.04.2019, Per datat dhe organizimin e provimeve te MSH 2019, Sesioni i dyte

Udhezimi Nr.8.dt.26.04.2019, Per datat dhe organizimin e provimeve te MSH 2019, Sesioni i dyte

Udhzimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

Udhzimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

Udhezim Nr.6.dt.02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB

Udhezim Nr.6.dt.02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB

Udhezimi Nr.7.dt.26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019, Sesioni i dyte

Udhezimi Nr.7.dt.26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019, Sesioni i dyte

Udhezimi-nr.-1-dt.-09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019

Udhezimi-nr.-1-dt.-09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019

Urdhri &Rregullorja PKAB 2018-2019

Urdhri &Rregullorja PKAB 2018-2019

Kodi i etikes se DPAP 2019

Kodi i etikes se DPAP 2019

Regullore e Brendshme e DPAP 2019

Regullore e Brendshme e DPAP 2019

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 18, DATË 20.08.2019 – PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2
UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 18, DATË 20.08.2019 – PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2