SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Mbështetur në Udhëzimin Nr.15, datë 06.06.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniverstar”,

  • Faza e dytë: Vlerësimi nga testimi i informatizuar (në masën 80 pikë)

Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave vlerësohen me 100 për qind që konvertohen maksimalisht në 80 pikë,

sipas tabelës bashkëlidhur.