URDHËR NR.839,DATË 25.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË SHPALLJEN BASHKËLIDHUR URDHËRIT NR. 817, DATË 21.11.2019, DHE SHPALLJES BASHKËLIDHUR

Njoftojmë për një ndryshim në shpalljen bashkëlidhur Urdhërit Nr.839, datë 25.11.2019.

Shpallje për vende të lira pune:

DREJTOR I ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË: 

  1. Zyra Vendore Arsimore Pogradec
  2. Zyra Vendore Arsimore Kolonjë
  3. Zyra Vendore Arsimore Maliq
  4. Zyra Vendore Arsimore Kavajë
  5. Zyra Vendore Arsimore Selenicë

Të  interesuarit  duhet  të  aplikojnë online, në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/1bOBOrXl4i7_vnwsLrt2SIStdTpdw03Xl8T6zXvdnCNk/edit#responses

duke ngarkuar të skanuar nga origjinali të gjithë dokumentacionin e kërkuar, brenda datës 10.12.2019.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit i gjeni në linkun: Urdhër nr.839, datë 25.11.2019.