Vlerësimi paraprak i dosjeve të kandidatëve për lëvizje paralele ZVA Lushnje

ZVA LUSHNJE