MATERIAL QË DO TË ORIENTOJË MËSUESIT NDIHMËS DHE PUNONJËSIT E SHPS MBI PUNËN PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR.

Mbӫshtetur nӫ VKM-në Nr.243, datӫ 24.03.2020, “Për  shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” dhe udhӫzimin Nr.111, datӫ 26.03.2020 pӫr “Funksionimin e shӫrbimit Psiko- Social nӫ kushtet e shpalljes sӫ gjendjes sӫ fatkeqӫsisӫ natyrore” nӫ bashkëpunim me drejtuesit e Njӫsive tӫ Shӫrbimit Psiko-Social, u konsiderua e arsyeshme ofrimi i ndihmës on line  pӫr fӫmijӫt me aftӫsi tӫ kufizuar. Drejtuesit e njӫsive tӫ SHPS nӫ bashkӫpunim me punonjӫsit  e Shӫrbimit Psiko-Social do tӫ pӫrcjellin nӫ çdo faqe tӫ hapur të SHPS tӫ ngritur pranӫ ZVAP –ve pӫrkatӫse, udhëzimet e mësuesve ndihmës, materialet, teknikat apo punët e përgatitura prej tyre.

Bashkëlidhur gjeni materialin që do të orientojë mësuesit ndihmës dhe punonjësit e SHPS mbi punën për fëmijët me aftësi të kufizuar.

SHPS +AK