Udhëzim nr.5 dt.28.02.2024 “Për organizimin dhe zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor,viti shkollor 2023-2024”

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i...
Udhëzim nr.5 dt.28.02.2024 “Për organizimin dhe zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor,viti shkollor 2023-2024”

Udhëzimi Nr.22,datë 13.11.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, për emërimin, uljen në detyrë, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të institucionit arsimor publik parauniversitar”.

7113-1 Udhezim Nr.22 date 13.11.2023 Per percaktimin e rregullave dhe procedurave per emerimi, uljen ne detyre, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nendrejtorit ne IAP 7113-1 Udhezim Nr.22 date 13.11.2023 Per percaktimin e rregullave dhe procedurave per emerimi,...