UDHËZIM NR.16, DATË 28.07.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË ZHVILLIMIT TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL TË PUNONJËSVE ARSIMORË

UDHËZIM NR.14, DATË 28.07.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 12.09.2018 “PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMA E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM NR.14, DATË 28.07.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 12.09.2018 “PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMA E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR