SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2021

UDHËZIM NR.14, DATË 28.07.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 12.09.2018 “PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMA E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM NR.14, DATË 28.07.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 12.09.2018 “PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMA E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR