Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023

Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023  

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE PËR PUNONJËSIT E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Në zbatim të urdhërit nr. 313, dt 20.10.2020 "Për organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit,pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social", i ndryshuar, të gjithë punonjësit e...

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË KONKURSIT PËR KANDIDATË TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Në zbatim të ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Urdhrit nr.313,datë 20.10.2020“Për organizimin dhe funksionimin e njësisë së shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe...

UDHËZIM NR. 17, DATË 26.7.2023 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.6.2021″

 Udhezim Nr.17 date 26.7.2023 Per procedurat e punesimit te mesuesve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I DYTË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori II 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I PARË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori I 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2023

Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, "Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit "Mësues për Shqipërinë", në adresat e mëposhtme...

Udhëzim nr.13-dt.30.06.2023″Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”

udhezim-nr.-13-date-30.06.2023-Per-percaktimin-e-kritereve-dhe-procedurave-te-njevlershmerise-se-deftesave-dhe-diplomave-te-nxenesve-te-arsimit-parauniversitar-te-ardhur-nga-jashte-vendit

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023

Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023  

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE PËR PUNONJËSIT E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Në zbatim të urdhërit nr. 313, dt 20.10.2020 "Për organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit,pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social", i ndryshuar, të gjithë punonjësit e...

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË KONKURSIT PËR KANDIDATË TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Në zbatim të ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Urdhrit nr.313,datë 20.10.2020“Për organizimin dhe funksionimin e njësisë së shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I DYTË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori II 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I PARË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori I 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2023

Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, "Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit "Mësues për Shqipërinë", në adresat e mëposhtme...

Udhëzim nr.13-dt.30.06.2023″Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”

udhezim-nr.-13-date-30.06.2023-Per-percaktimin-e-kritereve-dhe-procedurave-te-njevlershmerise-se-deftesave-dhe-diplomave-te-nxenesve-te-arsimit-parauniversitar-te-ardhur-nga-jashte-vendit

Na ndiqni në rrjetet sociale

Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023

Lista e kandidatëve të renditur sipas pikëve në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023  

UDHËZIM NR. 17, DATË 26.7.2023 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.6.2021″

 Udhezim Nr.17 date 26.7.2023 Per procedurat e punesimit te mesuesve

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2023

Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, "Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit "Mësues për Shqipërinë", në adresat e mëposhtme...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” Maj-Qershor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  Maj-Qershor 2023 DRAP DURRËS  MAJ 2023 DRAP FIER MAJ 2023 DRAP LEZHË MAJ 2023 DRAP KORÇË MAJ 2023 Transparenca e punësimeve - Muaji Qershor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” Prill 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” Prill 2023 DRAP DURRES DRAP FIER DRAP LEZHE DRAP KORÇË
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!