UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)    

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

RAPORTI VJETOR 2020 – DPAP

RAPORTI VJETOR 2020 - DPAP

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

RAPORTI VJETOR 2020 – DPAP

RAPORTI VJETOR 2020 - DPAP

Promocioni shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve kronike në shkolla

Vendim nr. 44, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe...

RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

MONITORIMI FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

MONITORIMI FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020  

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP KORÇË...

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

Rezultatet paraprake të fazës së dytë të konkurrimit të kandidatëve për punësimin në Shërbimin Psiko-Social, sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP Fier http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/.../shpallja-e.../ DRAP Durrës...

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/.../LISTA... DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/.../DRAP-Korce......

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

Na ndiqni në rrjetet sociale

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP DHJETOR 2020

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE ZVAP DHJETOR 2020

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 PËR MUAJIN TETOR 2020

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2020 PËR MUAJIN TETOR 2020 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!