Raporti dhe relacioni për monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

Raport Monitorimi Financiar Anekset Relacioni per monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 "Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit", i...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Raporti dhe relacioni për monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

Raport Monitorimi Financiar Anekset Relacioni per monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 "Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit", i...

Na ndiqni në rrjetet sociale

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË  
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!