Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024

Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024 Kandidatet të cilëve ju shfaqet mesazhi “Ju nuk rezultoni të keni kryer provim”  në mënyrë që të ju shfaqen pikët e portalit të mëparshëm ju lutem përzgjidhni fillimisht Profilin për të cilin po...

Hapen aplikimet për mësuesit që mund të përfitojnë kredi me interes 0%

NJOFTIM  PUBLIK Në kuadër të mbështetjes për mësuesit, ju bëjmë me dije se, bazuar në Ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar, Vendimin nr. 468, datë 26.7.2023 të Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në...

Njoftim “Për hapjen e regjistrimeve të nxënësve për vitin shkollor 2024-2025”

Në zbatim të urdhrit  nr 300 dt 19.06.2024 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për  disa ndryshime të urdhrit nr. 31, datë 28.01.2023 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve arsimore në Republikën e Shqipërisë” , urdhrin nr. 589, datë 16.10.2023 “Për...

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024.

Në zbatim të ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të udhëzimit nr. 8, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të...

Njoftim mbi aplikimin për lëvizje paralele me dëshirë

Bazuar në Ligjin Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 08, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe...

Urdhër nr.300 datë 19.06.2024 “Për disa ndryshime në urdhrin 31, dt 29.01.2020, për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër nr.300 datë 19.06.2024 "Për disa ndryshime në urdhrin 31, dt 29.01.2020, për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë"

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar”.

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit "Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar". 

Raport Monitorimi Janar-Prill 2024

Raport monitorimi financiar janar-prill 2024 Relacioni per monitorimin financiar Janar-Prill 2024

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MAJ 2024

DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Agjencia Kombëtare
e Arsimit Parauniversitar (AKAP)

Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar (AKAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024

Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024 Kandidatet të cilëve ju shfaqet mesazhi “Ju nuk rezultoni të keni kryer provim”  në mënyrë që të ju shfaqen pikët e portalit të mëparshëm ju lutem përzgjidhni fillimisht Profilin për të cilin po...

Hapen aplikimet për mësuesit që mund të përfitojnë kredi me interes 0%

NJOFTIM  PUBLIK Në kuadër të mbështetjes për mësuesit, ju bëjmë me dije se, bazuar në Ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar, Vendimin nr. 468, datë 26.7.2023 të Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në...

Njoftim “Për hapjen e regjistrimeve të nxënësve për vitin shkollor 2024-2025”

Në zbatim të urdhrit  nr 300 dt 19.06.2024 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për  disa ndryshime të urdhrit nr. 31, datë 28.01.2023 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve arsimore në Republikën e Shqipërisë” , urdhrin nr. 589, datë 16.10.2023 “Për...

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024.

Në zbatim të ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të udhëzimit nr. 8, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të...

Njoftim mbi aplikimin për lëvizje paralele me dëshirë

Bazuar në Ligjin Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 08, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe...

Urdhër nr.300 datë 19.06.2024 “Për disa ndryshime në urdhrin 31, dt 29.01.2020, për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër nr.300 datë 19.06.2024 "Për disa ndryshime në urdhrin 31, dt 29.01.2020, për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë"

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar”.

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit "Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar". 

Raport Monitorimi Janar-Prill 2024

Raport monitorimi financiar janar-prill 2024 Relacioni per monitorimin financiar Janar-Prill 2024

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MAJ 2024

DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

Na ndiqni në rrjetet sociale

Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024

Sqarime rreth aplikimit për konkurrim “Mësues për Shqipërinë” 2024 Kandidatet të cilëve ju shfaqet mesazhi “Ju nuk rezultoni të keni kryer provim”  në mënyrë që të ju shfaqen pikët e portalit të mëparshëm ju lutem përzgjidhni fillimisht Profilin për të cilin po...

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024.

Në zbatim të ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të udhëzimit nr. 8, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MAJ 2024

DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Maj...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MARS 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!