URDHËR I PËRBASHKËT NR.227, DATË 28.04.2022 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2022-2023 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

MANUALI I VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS SË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR DHE METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TE PERFORMANCËS SË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

MANUALI I VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS SË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS SË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

NJOFTIM MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12, DATË 10.06.2021 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”

NJOFTIM MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12, DATË 10.06.2021 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR...

UDHËZIM NR.10, DATË 6.05.2022 PËR NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË RRJETIT KOMBËTAR TË MONITORUESE, VLERËSUESVE ME BAZË RISKU PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

UDHËZIM NR.10, DATË 6.05.2022 PËR NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË RRJETIT KOMBËTAR TË MONITORUESE, VLERËSUESVE ME BAZË RISKU PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

NJOFTIM MBI PORTALIN "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2022

UDHËZIM NR.9 DATË 27.04.2022 PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE AFATET PËR SHPALLJEN E THIRRJES DHE PËR DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM PËR APLIKIM NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR FINANCIMIN/BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTEVE PËR PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE DHE SPORTIVE

UDHËZIM NR.9 DATË 27.04.2022 PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE AFATET PËR SHPALLJEN E THIRRJES DHE PËR DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM PËR APLIKIM NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR FINANCIMIN/BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTEVE PËR PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE DHE...

URDHËR I PËRBASHKËT NR.108 DATË 4.3.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË MSH 2022

URDHËR I PËRBASHKËT NR.108.DATË 4.3.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË MSH 2022

UDHËZIM NR.8 DATË 21.04.2022 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2022

UDHËZIM NR.8 DATË 21.04.2022 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2022

SFIDA KOMBËTARE FINALE E KODIMIT

Në kuader të zbatimit të programit “Shkollat e Shekullit 21” dhe përfundimit të gjashtë cikleve të trajnimit për drejtuesit dhe mësuesit në të gjitha shkollat fillore në Shqipëri, British Council fton nxënësit nga të gjitha shkollat 9-vjeçare në Shqipëri, të shoqëruar...

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

SFIDA KOMBËTARE FINALE E KODIMIT

Në kuader të zbatimit të programit “Shkollat e Shekullit 21” dhe përfundimit të gjashtë cikleve të trajnimit për drejtuesit dhe mësuesit në të gjitha shkollat fillore në Shqipëri, British Council fton nxënësit nga të gjitha shkollat 9-vjeçare në Shqipëri, të shoqëruar...

BURSA STUDIMI NË AZERBAJXHAN

BURSA STUDIMI NË AZERBAJXHAN

RAPORTET VJETORE TË MONITORIMIT FINANCIAR JANAR – DHJETOR 2021

MONITORIMI FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2021  

SHKOLLAT PËR SHËNDETIN

Në vijim të projektit të Qeverisë Zvicerane të miratuar nga Qeveria Shqiptare më poshtë gjeni linkun e faqes web të këtij projekti. https://shkollatpershendetin.al/ Në të do të gjeni informacione të nevojshme për sjelljet e shëndetshme për prindërit, mësuesit dhe...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA TEK SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP KORÇË SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË...

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

RAPORT MONITORIMI FINANCIAR PERIUDHA JANAR – GUSHT 2021

MONITORIM FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

Na ndiqni në rrjetet sociale

URDHËR I PËRBASHKËT NR.227, DATË 28.04.2022 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2022-2023 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

NJOFTIM MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12, DATË 10.06.2021 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”

NJOFTIM MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12, DATË 10.06.2021 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR...

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

NJOFTIM MBI PORTALIN "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2022

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

NJOFTIM MBI PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP DURRËS DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP KORÇË DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!