URDHËR NR.157, DATË 28.03.2022 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS DHE UDHËZUESIT TË SAJ

UDHËZIM NR.2, DATË 9.2.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM NR.2, DATË 9.2.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR
URDHËR NR.157, DATË 28.03.2022 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS DHE UDHËZUESIT TË SAJ

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUESIT PËR SHQIPËRINË”

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT...