Bazuar në Ligjin Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 08, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit “Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar me udhëzimin nr. 10, datë 25.05.2024, shkresën e MAS nr. 3631/2 prot., datë 20.06.2024 “Mbi procedurën e lëvizjes paralele të mësuesve për vitin shkollor 2024-2025″, njoftojmë fillimin e procedurave të aplikimit për lëvizje paralele me dëshirë në katër Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, referuar link-eve si më poshtë:

DRAP Durrës

DRAP Fier

DRAP Lezhë

DRAP Korçë