Në bazë të Urdhërit me Nr. 116 Prot., datë 14.06.2023, të Drejtorit të Përgjithshëm, për zhvillimin e olimpiadës ndërkombëtare ballkanike të matematikës për të rinj JBMO Albania 2023, shpallim njoftimin për të paraqitur oferta për objektin “Akomodimi në hotel (fjetje + 3 vakte ushqim) për pjesëmarrësit në olimpiadën ballkanike të matematikës për të rinj JBMO Albania 2023”.

Njoftim për paraqitje ofertash