Në zbatim të urdhërit nr. 313, dt 20.10.2020 “Për organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit,pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social”, i ndryshuar, të gjithë punonjësit e shërbimit psiko-social mund të kryejnë lëvizje paralele  brenda ZVAP ku kanë emërimin e përhershëm.

DRAP DURRËS

DRAP FIER

DRAP LEZHË

DRAP KORÇË