Njoftim
Për shpalljen e listave të kandidatëve të kualifikuar për të marre pjesë në testimin e informatizuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023
Pas shqyrtimit të ankesave drejtoritë rajonale kanë shpallur listat përfundimtare të kandidatëve që fitojnë të drejtën e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar si edhe të kandidatëve të skualifikuar për mosplotësimin e kritereve të përcaktuara.
Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në portalin “Mësues për Shqipërinë”, 2023 për të marrë pjesë në testimin e informatizuar, të kontrollojnë emrin e tyre në listë sipas numrit të ID së sistemit në adresat e mëposhtme:

DRAP DURRËS

DRAP FIER

DRAP KORÇË

DRAP LEZHË

Datat dhe oraret e testimit të informatizuar do të publikohen në faqen zyrtare të QSHA. http://qsha.gov.al/

Lista paraprake me kandidatët që kanë aplikuar për të ruajtur pikët e testit, pikët e dosjes, si edhe të gjithë kandidatët që u vlerësohet dosja, do të shpallen në datën 13.07.2023.
Faleminderit!