Në zbatim të ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Urdhrit nr.313,datë 20.10.2020“Për organizimin dhe funksionimin e njësisë së shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social”,i ndryshuar si dhe sipas shkresës nr 2150/1 pro dt27.07.2023 shpallet konkursi për kandidatët e interesuar për vendet vakante në shërbimin psiko-social pranë institucioneve arsimore.

DRAP DURRËS

DRAP FIER

DRAP LEZHË

DRAP KORÇË