Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar, Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, kanë vlerësuar dosjet e dorëzuara të kandidatëve për portalin.
Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në portalin “Mësues për Shqipërinë”, 2023 , të gjejnë vlerësimin e dosjes sipas numrit të ID së sistemit  në adresën e DRAP ku kanë bërë aplikimin:

DRAP DURRËS

DRAP FIER

DRAP KORÇË

DRAP LEZHË

Për detaje vizitoni faqen zyrtare të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniiversitar, ku keni depozituar dosjen tuaj online.