Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë”, në adresat e mëposhtme do të gjeni rezultatin përfundimtar të vlerësimit të dosjeve, pas procedurave të ankimimit.
Kandidatët mund të konfirmojnë rezultatet e vlerësimit të dosjeve edhe në llogaritë personale në portalin “Mësues për Shqipërinë”.
Pas përfundimit të testimit të informatizuar do të publikohet vlerësimi i plotë dhe renditja përfundimtare.

DRAP DURRËS

DRAP FIER

DRAP LEZHË

DRAP KORÇË