TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2022

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE KONTRATA KOLEKTIVE E PUNËS E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LIGJI 69-2012 I NDRYSHUAR LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NR. 9887,DATË 10.03.2008 I NDRYSHUAR RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN D.P.A.P REGJISTRI 2021 I...