Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i...
Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Njoftim për shpalljen e procedurave të konkurrimit për pozicionin e drejtorit të institucionit publik arsimor parauniversitar, nga Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar

Në mbështetje të nenit 55 të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të...