Urdhër nr.300 datë 19.06.2024 “Për disa ndryshime në urdhrin 31, dt 29.01.2020, për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar”.

Urdhër i përbashkët nr. 193, datë 30.04.2024, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025 në sistemin arsimor parauniversitar”.