TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHTATOR 2023

Njoftim për shpalljen e procedurave të konkurrimit për pozicionin e drejtorit të institucionit publik arsimor parauniversitar, nga Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar

Në mbështetje të nenit 55 të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të...
TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHTATOR 2023

Udhëzimi Nr.22,datë 13.11.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, për emërimin, uljen në detyrë, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të institucionit arsimor publik parauniversitar”.

7113-1 Udhezim Nr.22 date 13.11.2023 Per percaktimin e rregullave dhe procedurave per emerimi, uljen ne detyre, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nendrejtorit ne IAP 7113-1 Udhezim Nr.22 date 13.11.2023 Per percaktimin e rregullave dhe procedurave per emerimi,...