PROGRAMI I TRANSPARENCËS

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE KONTRATA KOLEKTIVE E PUNËS E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LIGJI 69-2012 I NDRYSHUAR LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NR. 9887,DATË 10.03.2008 I NDRYSHUAR RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN D.P.A.P REGJISTRI 2021 I...

Vendim nr. 46, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në vendimin nr. 436, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitet akademike 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim””.

Vendim nr. 46, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në vendimin nr. 436, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në...