UDHËZIM NR.3, DATË 9.2.2022 PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, ULJES NË DETYRË, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË NËNDREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

UDHËZIM NR.2, DATË 9.2.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM NR.2, DATË 9.2.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR