Urdhër Nr.193 dt.20.4.2023 për “Përzgjedhjen,shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,6,7,10,11,12 të sistemir arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2023-2024.”

NJOFTIM PËR PARAQITJE OFERTASH

Në bazë të Urdhërit me Nr. 116 Prot., datë 14.06.2023, të Drejtorit të Përgjithshëm, për zhvillimin e olimpiadës ndërkombëtare ballkanike të matematikës për të rinj JBMO Albania 2023, shpallim njoftimin për të paraqitur oferta për objektin “Akomodimi në hotel (fjetje...